Εισαγωγή


stingers entomoΩς επιβλαβή μπορούν να θεωρηθούν  οργανισμοί οι οποίοι :

Μεταδίδουν ασθένειες, επηρεάζουν την υγεία, την άνετη διαβίωση και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου ( άγχος, φοβία, ενόχληση ). Προκαλούν οικονομική ζημιά στο περιβάλλον, στα προϊόντα και στην παραγωγή του, Καταστρέφουν τη φήμη, το καλό όνομα και το κέρδος  μιας επιχείρησης.

Για αιώνες τώρα, ο άνθρωπος κάνει αγώνα για έλεγχο τους με διάφορους τρόπους . Η σωστή αντιμετώπιση των επιβλαβών, πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή μεθόδων ελέγχου που να είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές, αποδεκτές από τον επηρεαζόμενο και οικονομικά συμφέρουσες.

Ως εκ τούτου, σημαντικός και καθοριστικός προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο ρόλος όσων ασχολούνται με αυτό που ονομάζεται Pest Control και η εφαρμογή του, τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις τροφίμων, είναι υποχρεωτική με βάση τις σχετικές νομοθεσίες.

Προτού επιλέξετε την εταιρεία στην οποία θα αναθέστε τον έλεγχο επιβλαβών στο χώρο σας βεβαιωθείτε μεταξύ άλλων για τα πιο κάτω:-

  • την ικανότητα να προσδιορίσει σωστά το πρόβλημα και τον βαθμό που σας επηρεάζει
  • την σαφήνεια της μεθόδου που θα εφαρμοστεί η οποία δεν πρέπει να επηρεάζει άλλους οργανισμούς άσχετους με το πρόβλημα ή το περιβάλλον,
  • υπαλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης πέραν της χρήσης χημικών,
  • την υποβολή εισηγήσεων για προληπτικά μέτρα, όπως περιβαλλοντικές βελτιώσεις κ.λπ.
  • αποδεικτικά στοιχεία ότι κατέχει ασφαλιστικές καλύψεις αστικής ευθύνης για εσάς και τα προϊόντα σας.spider_PNG39